Skip to main content

Sri Ramachandra Stotram - శ్రీ రామచంద్ర స్తోత్రములు శ్లోకములు


1. శ్రీ రామ అశోత్తర శత నామావళి

” ఆపదమపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం

   లోకాభిరామం శ్రీ రామం భూయో భూయో నామామ్యహమ్ ” !

శ్రీ రామ అశోత్తర శత నామావళి ప్రతి భుధవారం నాడు, శ్రీ రామ నవమికి పటించదగును.

ఓం శ్రీ రామయ నమహా
ఓం రామభాద్రయ నమహా
ఓం రామచంద్రయ నమహా
ఓం శాశ్వతాయ నమహా
ఓం రాజీవలోచనయ నమహా
ఓం శ్రీమతే నమహా
ఓం రాజేంద్రాయ నమహా
ఓం రఘపుంగవాయ నమహా
ఓం జానకి వల్లభాయ నమహా
ఓం జైత్రాయ నమహా
ఓం జీతమిత్రాయ నమహా
ఓం జనార్ధనాయ నమహా
ఓం విశ్వామిత్ర ప్రియాయ నమహా
ఓం దాంతాయ నమహా
ఓం శరణత్రణతత్పారాయ నమహా
ఓం వాలిప్రమధనాయ నమః
ఓం వాగ్మినే నమహా
ఓం సత్యవాచే నమః
ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః
ఓం సత్యవ్రతయ నమహా
ఓం వ్రతధరాయ  నమః
ఓం సదా హనుమదాశ్రితాయ నమహా
ఓం కౌసలేయాయ నమహా
ఓం ఖరధ్వంసినే నమహా
ఓం విరాధవధపండితాయ నమః
ఓం విభీషణ పరిత్రాత్రే నమహా
ఓం హరకోదండ ఖండనాయ నమహా
ఓం సప్తళప్రభేత్రే నమహా
ఓం దశగ్రీవ శిరోహరాయ నమహా
ఓం జామదగ్నమహదర్పదళనాయ నమహా
ఓం తటకాంతకాయ నమహా
ఓం వేదాంత సారాయ నమహా
ఓం వేదాత్మనే నమహా
ఓం భావరోగస్య భేషజాయ నమహా
ఓం దూషణత్రి శిరోహర్త్రే నమహా
ఓం త్రిముర్తాయే నమహా
ఓం త్రిగుణాత్మకాయ నమహా
ఓం త్రివిక్రమాయ నమహా
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమహా
ఓం పుణ్యచరిత్ర కీర్తనాయ నమః
ఓం త్రిలోక రక్షకాయ నమహా
ఓం ధన్వినే నమహా
ఓం దండకారణ్య కర్తనాయ నమహా
ఓం ఆహల్య శాపశమనాయ నమహా
ఓం పితృ భక్తయ నమహా
ఓం వర ప్రదాయ నమహా
ఓం జీతేంద్రియాయ నమహా
ఓం జితక్రోధాయ నమహా
ఓం జీతమిత్రాయ నమహా
ఓం జగదుర్గవే నమహా
ఓం బుక్ష వానర సంఘాతినే నమహా
ఓం చిత్రకూట సమాశ్రయాయ నమహా
ఓం జయంతత్రాణ> వరదాయ నమహా
ఓం సుమిత్ర పుత్ర సేవితాయా నమహా
ఓం సర్వ దేవాది దేవాయ నమహా
ఓం మృతవానరాజీవనాయ నమహా
ఓం మాయామారీచ హంత్రే నమహా
ఓం మహాదేవాయ నమహా
ఓం మహభుజాయ నమహా
ఓం సర్వదేవస్తుతాయ నమహా
ఓం సౌమ్యాయ నమహా
ఓం బ్రహ్మణ్యయ నమహా
ఓం ముని సంస్తుతాయ నమహా
ఓం మహయోనే నమహా
ఓం మహాదారాయ నమహా
ఓం సుగ్రవెప్సీత రాజ్యాదాయ నమహా
ఓం సర్వ పుణ్యధి కాఫలాయ నమహా
ఓం స్మృత సర్వఘ నాశనాయ నమహా
ఓం ఆదిపురుషాయ నమహా
ఓం పరమపురుషయ నమహా
ఓం మహపూరుషాయ నమహా
ఓం పున్యోదయాయ నమహా
ఓం దయాసారాయ నమహా
ఓం పురాణ పురుషోత్తమాయ నమహా
ఓం స్మిత వక్త్రాయ నమహా
ఓం మితభాషిణే నమహా
ఓం పూర్వభాషిణే నమహా
ఓం రాఘవాయ నమహా
ఓం అనంత గుణగంభీరాయ నమహా
ఓం ధిరోదత్త గుణొత్టమాయ నమహా
ఓం మాయా మనుష చరిత్రాయ నమహా
ఓం మహాదేవాదిపూజితాయ నమహా
ఓం సెతుకృతే నమహా
ఓం జితవారశయే నమహా
ఓం సర్వ తీర్థమయాయ నమహా
ఓం హరయే నమహా
ఓం శ్యమాంగాయా నమహా
ఓం సుందరాయ నమహా
ఓం శూరాయ నమహా
ఓం పీతావససే నమహా
ఓం ధనుర్ధారాయ నమహా
ఓం సర్వ యజ్ఞాధిపాయ నమహా
ఓం యజ్వినే నమహా
ఓం జరామరణ వర్జితాయ నమహా
ఓం విభీషణ ప్రతిష్ఠాత్రే నమహా
ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమహా
ఓం పరమత్మనే నమహా
ఓం పరబ్రాహ్మణే నమహా
ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమహా
ఓం పరస్మాయి జ్యోతిషె నమహా
ఓం పరాస్‌మై ధామ్నీ నమహా
ఓం పరాకాశాయ నమహా
ఓం పరాత్పారాయ నమహా
ఓం పరేశాయ నమహా
ఓం పరకాయ నమహా
ఓం పారాయ నమహా
ఓం సర్వ దేవత్మకాయ నమహా
ఓం పరాస్‌మై నమహా

2. శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రము

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ

వినియోగః

ఓం అస్య శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య |
బుధ కౌశిక ఋషిః |
శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా |
అనుష్టుప్ ఛందః |
సీతా శక్తిః |
శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకం
శ్రీరామచంద్రప్రీత్యర్ధే రామరక్షాస్తోత్రజపే వినియొగః ||

ధ్యానమ్

ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థం
పీతం వాసో వసానం నవకమలదళ స్పర్ధినేత్రం ప్రసన్నమ్
వామాంకారూఢసీతాముఖకమల మిలల్లోచనం నీరదాభం
నానాలంకారదీప్తం దధతమురుజటా మండలం రామచంద్రమ్

అథ స్తోత్రమ్

చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్
ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతకనాశనమ్ 1

ధ్యాత్వా నీలోత్పలశ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్
జానకీలక్ష్మణోపేతం జటాముకుటమండితమ్ 2

సాసితూణధనుర్బాణపాణిం నక్తంచరాంతకమ్
స్వలీలయా జగత్రాతుమావిర్భూతమజం విభుమ్ 3

రామరక్షాం పఠేత్ ప్రాజ్ఞః పాపఝ్నీం సర్వకామదామ్
శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం దశరథాత్మజః 4

కౌసల్యేయొ దృశౌ పాతు విశ్వామిత్రప్రియః శృతీ
ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః 5

జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు కంఠం భరతవందితః
స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః 6

కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్
మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః 7

సుగ్రీవేశః కటీ పాతు సక్థినీ హనుమత్ప్రభుః
ఊరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షఃకులవినాశకృత్ 8

జానునీ సేతుకృత్పాతు జంఘే దశముఖాంతకః
పాదౌ విభీషణశ్రీదః పాతు రామోఖిలం వపుః 9

ఏతాం రామబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్
స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్ 10

పాతాలభూతలవ్యోమచారిణశ్ఛద్మచారిణః
న ద్రష్టుమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామభిః 11

రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వా స్మరన్
నరో న లిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి 12

జగజ్జైత్రైకమంత్రేణ రామనామ్నాభిరక్షితమ్
యః కంఠే ధారయేత్తస్య కరస్థాః సర్వసిద్దయః 13

వజ్రపంజరనామేదం యో రామకవచం స్మరేత్
అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయమంగలమ్ 14

ఆదిష్టవావ్యథా స్వప్నే రామరక్షామిమాం హరః
తథా లిఖితవాన్ప్రాతః ప్రబుద్దో బుధకౌశికః 15

ఆరామః కల్పవృక్షాణాం, విరామః సకలాపదామ్
అబిరామస్త్రిలోకానాం, రామః శ్రీమాన్సనః ప్రభుః 16

తరుణౌ రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ
పుండరీకవిశాలాక్షౌ చీరకృష్ణాజినాంబరౌ 17

ఫలమూలాశినౌ దాంతౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ
పుత్రౌ దశరథస్త్యైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ 18

శరణ్యౌ సర్వసత్వానాం శ్రేష్ఠౌ సర్వధనుష్మతాం
రక్షఃకులనిహంతారౌ త్రాయేతాం నో రఘూత్తమౌ 19

ఆత్తసజ్జధనుషావిషుస్పృశా వక్షయాశుగనిషంగసంగినౌ
రక్షనాయ మమ రామలక్ష్మణా వగ్రతః పథి సదైవ గచ్ఛతాం 20

సంన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా
గచ్ఛన్మనోరధాన్న్శ్చ రామః పాతు సలక్ష్మణః 21

రామో దాశరధిః శూరో లక్ష్మణానుచరో బలీ
కాకుత్‌స్థః పురుషః పూర్ణః కౌసల్యేయో రఘూత్తమః 22

వేదాంతవేద్యో యజ్ఞేశః పురాణపురుషోత్తమః
జానకీవల్లభః శ్రీమానప్రమేయపరాక్రమః 23

ఇత్యేతాని జపేన్నిత్యం మద్భక్తః శ్రద్ధయాన్వితః
అశ్వమేధాధికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి న సంశయః 24

రామం దూర్వాదళశ్యామం పద్మాక్షం పీతవాససమ్
స్తువంతి నామభిర్దివ్యైర్న తే సంసారిణో నరాః 25

రామం లక్ష్మణపూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సుందరం
కాకుత్‌స్థం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రియం ధార్మికమ్
రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామలం శాంతమూర్తిం
వందే లోకాభిరామం రఘుకులతిలకం రాఘవం రావణారిమ్ 26

రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః 27

శ్రీ రామ రామ రఘునందన రామ రామ
శ్రీ రామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ
శ్రీ రామ రామ రణకర్కశ రామ రామ
శ్రీ రామ రామ శరణం భవ రామ రామ 28

శ్రీరామచంద్రచరణౌ మనసా స్మరామి
శ్రీరామచంద్రచరణౌ వచసా గృణామి
శ్రీరామచంద్రచరణౌ శిరసా నమామి
శ్రీరామచంద్రచరణౌ శరణం ప్రపద్యే 29

మాతా రామో మత్పితా రామచంద్రః
స్వామీ రామో మత్సఖా రామచంద్రః
సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాలుః
నాన్యం జానే నైవ జానే న జానే 30

దక్షిణే లక్ష్మణో యస్య వామే చ జనకాత్మజా
పురతో మారుతిర్యస్య తం వందే రఘునందనమ్ 31

లోకాభిరామం రణరఙ్గధీరం రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథం
కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే 32

మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుధ్ధిమతాం వరిష్ఠమ్
వాతాత్మజం వానరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే 33

కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరమ్
ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలమ్ 34

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్
లోకాభిరామంశ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహమ్ 35

భర్జనం భవబీజానామర్జనం సుఖసంపదామ్
తర్జనం యమదూతానాం రామరామేతి గర్జనమ్ 36

రామో రాజమణిః సదా విజయతే రామం రమేశం భజే
రామేణాభిహతా నిశాచరచమూః రామాయ తస్మై నమః
రామాన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్యదాసోస్మ్యహం
రామేచిత్తలయః సదా భవతు మే భో రామ మాముద్దర 37

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే 38

~ ఇతి శ్రీ బుధకౌశికముని విరచితం శ్రీరామరక్షాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ~

3. రామ భుజంగం స్తోత్ర  – ప్రేయర్ ఒఫ్ లార్డ్ శ్రీ రామ్

విషుధాం పరం సాచిడానంద రూపం,
గుణాధర మాధార హీనం వారెనయం,
మహంతం విభంతం గుహంథం గుణంతం,
సుఖాంతం స్వయంధామ రామం ప్రాపాధ్యే. 1

శివం నిత్యమేకం విభూం తారకాఖ్యం,
సుఖాకరమకర శూన్యం సుమాణ్యం,
మహేశాం కాలేశం సురేశం పారేసం,
నారెశం నిరీసం మహీశాం ప్రాపాధ్యే. 2

యాదా వర్నయాల్ కర్నమూలే అంతకాలే,
షివో రామ రమెతీ రమెతీ కస్యం,
తదేకం పరం తారక బ్రహ్మ రూపం,
భాజేహాం, భాజేహాం, భాజేహాం, భాజేహాం. 3

మహా రత్న పీతే శుభే కల్ప మూలే,
శుకాసీణమాధిత్య కోటి ప్రకాశం,
సదా జానకి లక్ష్మణోపేత్మేకం,
సదా రామచంద్రం భాజేహాం, భాజేహాం. 4

క్వణాధ్ రత్న మంజీర పాడరవిందం,
లాసం మేఖాల చారు పీఠంబరాద్యం,
మహా రత్న హరోళ్లసాట కౌస్టుభంగం,
నాభా చంజరి మంజరి లోల మలమ్. 5

లాడాడ్ చంద్రిక స్మెర సొన ధరభం,
సముధ్ృత్ పఠంగేండు కోటి ప్రకాశం,
నామాద్ బ్రహ్మ రూధ్ృాధి కోతీర రత్న,
స్ఫురత్ కాంతి నీరాజణరధాధగ్రీమ్. 6

పుర ప్రంజలి నంజనేయాధి భక్తం,
స చిన్ మూధ్రాయ భద్రయ భోధయంతం,
భాజేహాం, భాజేహాం సదా రామచంద్రం,
త్వడన్యం న మానయే న మానయే న మానయే. 7

యాదా మద్సమీపం కృతాంత సామేథ్యా,
ప్రచంద ప్రకోపైర్ భాటైర్ భీశయేం మాం,
తడ విష్కరోషి త్వడీయం స్వరూపం,
సదా ఆపాత్ ప్రణాసం సాకోడండ బాణం. 8

నిజె మనసే మంధిరె సంనిదెహి,
ప్రసీదా, ప్రసీధ ప్రభో రామచంద్ర,
స సౌమిత్రినా కైకేయి నందనేనా,
స శాక్తను భక్త్యా చ సంసేవ్యమన. 9

స్వభక్తగ్రగాణ్యై కపీశైర్ మహెసై,
నీకైరా నేకై చ రామ, ప్రసీధ,
నమస్తే నమొస్త్వీసా, రామ ప్రసీదా,
ప్రసాడి ప్రసాడి ప్రకాశం, ప్రభో మాం. 10

త్వమేవసి దైవం, పరం మే యధేకం,
సూ చైతన్య మెతత్ త్వడన్యం న మానయే,
యదో భూడమేయం వీయాద్వాయు తెజో,
జలోపాధి కాయం చారం చ ఆచారం చ. 11

నామ సాచిడానంద రూపాయ తస్‌మై,
నమో దేవ దేవాయా రామయ తుభ్యం,
నమో జానకి జీవీతెశయ తుభ్యం,
నామ పుండరికయాతాక్షయ తుభ్యం. 12

నమో భక్తి యుక్తానురక్తాయ తుభ్యం,
నమో పుణ్య పున్‌జై కలభ్యాయ తుభ్యం,
నమో వేదా వేద్యయ చదయాయ పుమ్సే,
నామ సుండ్రాయిందిరా వల్లభయ. 13

నమో విశ్వ కర్త్‌రే, నమో విశ్వ హార్త్‌రే,
నమో విశ్వ భోక్త్రే, నమో విశ్వ భర్థ్రే,
నమో విశ్వ నెత్రే, నమో విశ్వ జెతరే,
నమో విశ్వ పిత్రే, నమో విశ్వ మాత్రే. 14

నమస్తే, నమస్తే సమస్త ప్రపంచ,
ప్రభోగ, ప్రయోగ, ప్రమాణ, ప్రవెణా,
మధీయాం మంస్త్వాత్ పద ద్వంద్వ సేవాం,
విధాతూం ప్రవృతం సుఖ చైతన్య సిధ్య. 15

శిలపి త్వాదాంగ్రిక్షమ సంగిరేను,
ప్ర్శాధాధి చైతన్య మధత రామ,
నమస్త్వాత్ పద ద్వంద్వ సేవ విధనాథ్,
సుచాతన్య మేతీతి కిమ్ చిత్రమత్ర? 16

పవిత్రం చరిత్రం విచిత్రం త్వాధీయాం,
నారా యే స్మరంత్యాణ్వహం రామచంద్ర,
భవంతం భావాంతం భారంతం భజన్‌తో,
లాభంతే కృతాంతం న పాస్యంత్యతో అంతే. 17

స పుణ్య స గన్యా సరంయో మామాయం,
నారో వేదా యో దేవ చూడమణిం త్వం,
సాధ్కరామేకం, చిదాన్న్ద రూపం,
మనో వగా గమ్యం పరం ధమ రామ. 18

ప్రచంద, ప్రతాప ప్రభావాభి భూత,
ప్రభుతారి వీర, ప్రభో రామచంద్ర,
బలం దే కాదం వర్న్యతే అతేవా బల్యే,
యదో ఆగండి చండీస కోదండ దండం.19

దాశగ్రీవముగ్రామ్ సపుత్రం సమిత్రం,
సారి దుర్గమాడ్యాస్తరక్షోగనేశాం,
భవంతం వీణా రామ, వీరో నారో వా,
అశూరో వా ఆమరో వా జాయేత్ కస్ట్రిళొఖ్యాం? 20

సదా రామ రమెతీ రామామృతం దే,
సదా రామ మనంద నిశ్యంద కాండం,
పీబంతం నామంతం సుధాంతం హసంతం,
హనుమంత మంతర్ భజే తాం నీతంతం. 21

సాద్ రామ రమెతీ రామామృతం దే,
సదా రామమానంద నిశ్యాంత కాండం,
పీబన్ ఆన్వాహం నన్వాహం నైవా మృతయోర్,
బిభేమీ ప్రసదాదశదా తవైవ. 22

అసీతాసామేతైరకోటండ భూషై,
సౌమిత్రి వంధ్యర్ చండ ప్రతపైర్,
అలంకెస కలైర్ సుగ్రీవ మీత్రైర్,
రామభి దేయారలం దైవతైర్ న. 23

అవీరసనస్థైర్ చిన్ ముద్రికడ్యైర్,
భ్క్‌తంజనేయాధి తత్వ ప్రకశైర్,
ఆమంధార మూలైర్ మంధార మలైర్,
రామభి దేయారలం దైవతైర్ న. 24

ఆసింధూ ప్రకోపైర్ వంధ్య ప్రతపైర్,
బంధు ప్రాయణైర్ మందశ్‌మితసయైర్,
దండ ప్రవసైర్ గండ ప్రబోధైర్,
రామభి దేయారలం దైవతైర్ న. 25

హరే రామ సీతాపతే రవనరె,
ఖరరే మూరరే అసూరరే పారేతి,
లాపంతం నయంతం సదా కాలమేవం,
సమలోకయలోకాయా శేష బంధో. 26

నమస్తే సుమిత్ర సుపుత్రభి వంధ్య,
నమస్తే సదా కైకేయి నందనేదయా,
నమస్తే సదా వనారాధీస భంధో,
నమస్తే, నమస్తే సదా రామచంద్ర. 27

ప్రసీధ, ప్రసీధ, ప్రచంద ప్రతాప,
ప్రసీధ, ప్రసీధ, ప్రచందారి కల,
ప్రసీధ, ప్రసీధ, ప్రపన్ననుకంపిం,
ప్రసీధ, ప్రసీధ, ప్రభో రామచంద్ర. 28

భుజంగప్రయతం పరం వేదా సారం,
మూఢ రామచంద్రశ్య భక్త్యా చ నిత్యం,
పదం సంతతం చింతయం ప్రాంతరంగే,
స ఎవ స్వయం రామచంద్ర స ధాన్య. 29

4. శ్రీ రామ పంచరత్నము

కంజాతపత్రాయత లోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వల కుండలాయ
కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 1

విద్యున్నిభాంభోద సువిగ్రహాయ విద్యాధరైస్సంస్తుత సద్గుణాయ
వీరావతారయ విరోధిహర్త్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 2

సంసక్త దివ్యాయుధ కార్ముకాయ సముద్ర గర్వాపహరాయుధాయ
సుగ్రీవమిత్రాయ సురారిహంత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 3

పీతాంబరాలంకృత మధ్యకాయ పితామహేంద్రామర వందితాయ
పిత్రే స్వభక్తస్య జనస్య మాత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 4

నమో నమస్తే ఖిల పూజితాయ నమో నమస్తేందునిభాననాయ
నమో నమస్తే రఘువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ 5

ఇమాని పంచరత్నాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః
సర్వపాప వినిర్ముక్తః స యాతి పరమాం గతిం 6

~ ఇతి శ్రీశంకరాచార్య విరచిత శ్రీరామపంచరత్నం సంపూర్ణం ~

5. శ్రీ రామ - జయ మంత్రము

జయ త్యతిబలో రామో లక్ష్మణ శ్చ మహాబలః
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవే ణాభిపాలితః
దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః
హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః

న రావణ సహస్రం మే యుధ్ధే ప్రతిబలం భవేత్
శిలాభి స్తు ప్రహరతః పాదపై శ్చ సహస్రశః
అర్దయిత్వా పురీం లంకా మభివాద్య చ మైథిలీం
సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్

Comments

Popular posts from this blog

నిత్య పూజా విధానం - Daily Pooja Procedure In Telugu

గమనిక: మీ గురు పరంపరను అనుసరించి కానీ, మీ వంశపారంపర్యంగా కానీ తెలుసుకున్న పూజా విధానాన్ని నమ్మకంతో అనుసరించండి. అవి లేని పక్షంలో శ్రీ పరమేశ్వరుడుని గురువుగా భావించి, ఈ క్రింద ఇచ్చిన విధానాన్ని అనుసరించండి. నిత్య పూజా విధానం – నిత్య పూజా విధానాలు ముఖ్యంగా రెండు- షోడశోపచార పూజ(౧౬ ఉపచారాలు కలవి), పంచోపచార పూజ(౫ ఉపచారాలు కలవి). ఇవి కాక మరికొన్ని పద్ధతులు విశేషమైన తిథులలో సందర్భాన్ని బట్టి బ్రాహ్మణముఖతః ఆచరించవచ్చు. ఈ యాప్ లో నిత్య పూజకు వీలుగా రెండు పద్ధతులను వివరించడం జరిగింది. వేరేవి మీ గురువు అనుగ్రహం వల్ల తెలుసుకోగలరు. నిత్య పూజకు కావాలిసినవి – మనస్సులో ధృడ సంకల్పం పసుపు, కుంకుమ, గంధం పసుపు కలిపిన అక్షతలు పువ్వులు, దొరికితే మామిడి ఆకులు తమలపాకులు, వక్కలు, దొరికితే చిటికెడు పచ్చ కర్పూరం (తాంబూలం కోసం) ఘంట, హారతి కర్పూరం, హారతి పళ్ళెం వెలిగించుకోడానికి ఒక అగ్గిపెట్టె కలశానికి చెంబు, అందులో మంచి నీళ్ళు పంచపాత్ర (పాత్ర, అరివేణం, ఉద్ధరిణ), అందులో మంచి నీళ్ళు అభిషేకానికి పంచామృతాలు – ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు నెయ్యి, తేనె, చక్కెర (పంచదార), కొబ్బరినీళ్ళు, పండ్ల రసాలు (ఇవేవీ లభ్యం కాని పక్షం

Sri Maha Lakshmi Stotram - శ్రీ మహా లక్ష్మి దేవి స్తోత్రములు

లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం దాసీభూతసమస్తదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవద్బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం కమలాలను రెండు చేతులతో ధరించి, అభయ వరద హస్త ముద్రలను ప్రదర్శిస్తూ, గజరాజు సేవిస్తుండగా శ్రీమన్మహాలక్ష్మీ రూపములో అమ్మ దర్శనమిస్తుంది. మహాలక్ష్మీదేవి సర్వమంగళకారిణి. ఐశ్వర్య ప్రదాయిని. అష్టలక్ష్ముల సమిష్ఠి రూపమే మహాలక్ష్మి. డోలాసురుడనే రాక్షసుడను సంహరించిన దేవత.శక్తి త్రయములో అమ్మ మధ్యశక్తి. ఈ దేవిని ఉపాసిస్తే ఫలితాలు శీఘ్రముగా కలుగుతాయని పురాణములు చెబుతున్నాయి. “యాదేవీ సర్వ భూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా” అంటే అన్ని జీవులలోనూ ఉండే లక్ష్మీ స్వరూపము దుర్గాదేవి అని చండీస్తుతి చెబుతుంది. కనుక శరన్నవరాత్రులలో మహాలక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే సర్వమంగళ మాంగల్యాలు కలుగుతాయి. ఎరుపు రంగు పుష్పములతో అమ్మను పూజించవలెను. శ్రీ లక్ష్మి దేవి అశోత్తర శత నామావళి శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టకమ్ శ్రీ లక్ష్మీ అశోత్తర శత నామ స్తోత్రము శ్రీ సూక్తం పఠించవలెను. “ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మీ స్వాహా” అనే మంత్రమును 108 మార్లు జపించవలెను.

అరుణాచలం తిరువణ్ణామలై దేవాయలం సమాచారం - Arunachalam Temple Information

అరుణాచలం అరుణాచలేశ్వర దేవాయలం సమాచారం జీవితంలో చూడవల్సిన దేవాలయాలు / ప్రదేశాలు / క్షేత్రాలలో అరుణాచలం ఒకటి. పంచబూత క్షేత్రాలలో అగ్ని లింగం అరుణాచలంలో ఉంది, ఇక్కడ శివయ్య పేరు అరుణాచలేశ్వరుడు. అరుణాచలం చెన్నై నుంచి సుమారు 200 కిలోమీటర్ల దూరం లో ఉంది. చెన్నై కోయంబీడు బస్సు స్టాండ్ నుంచి డైరెక్ట్ బస్సులు ఉన్నాయి. సుమారు 4.30 hrs సమయం పడుతుంది.