Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2021

Sri Sani Stotram (Dasaratha Kritam) - శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం)

Sri Sani Stotram (Dasaratha Kritam) - శ్రీ శని స్తోత్రం (దశరథ కృతం) నమః కృష్ణాయ నీలాయ శిఖిఖండనిభాయ చ | నమో నీలమధూకాయ నీలోత్పలనిభాయ చ || ౧ || నమో నిర్మాంసదేహాయ దీర్ఘశ్రుతిజటాయ చ | నమో విశాలనేత్రాయ శుష్కోదర భయానక || ౨ || నమః పౌరుషగాత్రాయ స్థూలరోమాయ తే నమః | నమో నిత్యం క్షుధార్తాయ నిత్యతృప్తాయ తే నమః || ౩ || నమో ఘోరాయ రౌద్రాయ భీషణాయ కరాళినే | నమో దీర్ఘాయ శుష్కాయ కాలదంష్ట్ర నమోఽస్తు తే || ౪ || నమస్తే ఘోరరూపాయ దుర్నిరీక్ష్యాయ తే నమః | నమస్తే సర్వభక్షాయ వలీముఖ నమోఽస్తు తే || ౫ || సూర్యపుత్త్ర నమస్తేఽస్తు భాస్వరోభయదాయినే | అధోదృష్టే నమస్తేఽస్తు సంవర్తక నమోఽస్తు తే || ౬ || నమో మందగతే తుభ్యం నిష్ప్రభాయ నమోనమః | తపసా జ్ఞానదేహాయ నిత్యయోగరతాయ చ || ౭ || జ్ఞాన చక్షుర్నమస్తేఽస్తు కాశ్యపాత్మజసూనవే | తుష్టో దదాసి రాజ్యం త్వం క్రుద్ధో హరసి తత్‍ క్షణాత్ || ౮ || దేవాసురమనుష్యాశ్చ సిద్ధ విద్యాధరోరగాః | త్వయావలోకితాస్సౌరే దైన్యమాశువ్రజంతితే || ౯ || బ్రహ్మా శక్రోయమశ్చైవ మునయః సప్తతారకాః | రాజ్యభ్రష్టాః పతంతీహ తవ దృష్ట్యాఽవలోకితః || ౧౦ || త్వయాఽవలోకితాస్తేఽపి నాశం యాంతి సమూలతః | ప్రసాదం కురు మే సౌరే ప్రణత్వాహ

Shiva Tandava Stotram Telugu Lyrics – శివ తాండవ స్తోత్రం

Shiva Tandava Stotram Telugu Lyrics  – శివ తాండవ స్తోత్రం జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ । డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ ॥ 1 ॥ జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని । ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥ 2 ॥ ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే । కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని ॥ 3 ॥ జటాభుజంగపింగళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే । మదాంధసింధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥ 4 ॥ సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర ప్రసూనధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రిపీఠభూః । భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటక శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః ॥ 5 ॥ లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా- -నిపీతపంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకమ్ । సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తు నః ॥ 6 ॥ కరాలఫాలపట్టికాధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల- ద్ధనంజయాధరీకృతప్రచండపంచసాయకే । ధరాధరేంద్రనందినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక- -ప్రకల్పనైకశిల

Sri Bala Tripura Sundari Stotram శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం

శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం (Sri Bala Tripura Sundari Stotram) భైరవ ఉవాచ అధునా దేవి ! బాలాయాః స్తోత్రం వక్ష్యామి పార్వతి ! । పఞ్చమాఙ్గం రహస్యం మే శ్రుత్వా గోప్యం ప్రయత్నతః ॥ వినియోగ ఓం అస్య శ్రీబాలాత్రిపురసున్దరీస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీ దక్షిణామూర్తిః ఋషిః, పఙ్క్తిశ్ఛన్దః, శ్రీబాలాత్రిపురసున్దరీ దేవతా, ఐం బీజం, సౌః శక్తిః, క్లీం కిలకం, శ్రీబాలాప్రీతయే పాఠే వినియోగః । ఋష్యాది న్యాస ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్తిఋషయే నమః – శిరసి । ఓం శ్రీ పఙ్క్తిశ్ఛన్దసే నమః – ముఖే । ఓం శ్రీబాలాత్రిపురసున్దరీ దేవతాయై నమః – హృది । ఓం ఐం బీజాయ నమః – నాభౌ । ఓం సౌః శక్తయే నమః – గుహ్యే । ఓం క్లీం కీలకాయ నమః – పాదయోః । ఓం శ్రీబాలాప్రీతయే పాఠే వినియోగాయ నమః – సర్వాఙ్గే । కరన్యాసః ఓం ఐం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః । ఓం సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః । ఓం ఐం అనామికాభ్యాం నమః । ఓం క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । ఓం సౌః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః । అంగన్యాస ఓం ఐం హృదయాయ నమః । ఓం క్లీం శిరసే స్వాహా । ఓం సౌః శిఖాయై వౌషట్ । ఓం ఐం కవచాయ హుమ్ । ఓం క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషతట్ । ఓం సౌః అస్త్రాయ ఫట్ । ధ్యానం అరుణకిరణజాలై రఞ్జితాశావకాశా

Shyamala Dandakam – శ్యామలా దండకం

Shyamala Dandakam in Telugu - శ్యామలా దండకం ధ్యానమ్ - మాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసామ్ | మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి || ౧ || చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే | పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదేకమాతః || ౨ || వినియోగః - మాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ | కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ || ౩ || స్తుతి - జయ మాతంగతనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే | జయ సంగీతరసికే జయ లీలాశుకప్రియే || ౪ || దండకమ్ - జయ జనని సుధాసముద్రాంతరుద్యన్మణీద్వీపసంరూఢ బిల్వాటవీమధ్యకల్పద్రుమాకల్పకాదంబకాంతారవాసప్రియే కృత్తివాసప్రియే సర్వలోకప్రియే, సాదరారబ్ధసంగీతసంభావనాసంభ్రమాలోలనీపస్రగాబద్ధచూలీసనాథత్రికే సానుమత్పుత్రికే, శేఖరీభూతశీతాంశురేఖామయూఖావలీబద్ధసుస్నిగ్ధనీలాలకశ్రేణిశృంగారితే లోకసంభావితే కామలీలాధనుస్సన్నిభభ్రూలతాపుష్పసందోహసందేహకృల్లోచనే వాక్సుధాసేచనే చారుగోరోచనాపంకకేళీలలామాభిరామే సురామే రమే, ప్రోల్లసద్వాలికామౌక్తికశ్రేణికాచంద్రికామండలోద్భాసి లావణ్యగండస్థలన్యస్తకస్తూరికాపత్రరేఖాసముద్భూత సౌరభ్యసంభ్రాంతభృంగాంగనాగీతసాంద్రీభవన్మంద్రతంత్రీస్వరే సుస్వరే భాస్వరే, వల్ల

Sri Lalitha Pancharatnam - శ్రీ లలితా పంచరత్నం

శ్రీ లలితా పంచరత్నం (Sri Lalitha Pancharatnam) ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ | ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ || 1 || ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం రక్తాంగుళీయలసదంగుళిపల్లవాఢ్యామ్ | మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాం పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్ || 2 || ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం భక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతమ్ | పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం పద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యమ్ || 3 || ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం త్రయ్యంతవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్ | విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాం విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మమనసాతిదూరామ్ || 4 || ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి | శ్రీశాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతి వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి || 5 || యః శ్లోకపంచకమిదం లలితాంబికాయాః సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే | తస్మై దదాతి లలితా ఝటితి ప్రసన్నా విద్యాం శ్రియం విమలసౌఖ్యమనంతకీర్తిమ్ || Lalita Pancharatnam Stotram Lyrics in Telugu With Meaning ప్రాతఃస్మరామి లలితావదనారవిన్దం బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశొభినాసమ్| ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణ

Shri Ram Raksha Stotram - శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా అనుష్టుప్ ఛందః సీతా శక్తిః శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకం శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ॥ ధ్యానం ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ । వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభం నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్ ॥ స్తోత్రం చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ । ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనమ్ ॥ 1 ॥ ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్ । జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటాముకుట మండితమ్ ॥ 2 ॥ సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకమ్ । స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూతమజం విభుమ్ ॥ 3 ॥ రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్ । శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం దశరథాత్మజః ॥ 4 ॥ కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్రప్రియః శృతీ । ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః ॥ 5 ॥ జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు కంఠం భరతవందితః । స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః ॥ 6 ॥ కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్ । మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్

Sri Uma Maheswara Stotram శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం

శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం (Sri Uma Maheswara Stotram) నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ | నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 1 || నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ | నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 2 || నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితభ్యామ్ | విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 3 || నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ | జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 4 || నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాం పంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యామ్ | ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 5 || నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాం అత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యామ్ | అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 6 || నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాం కంకాళకల్యాణవపుర్ధరాభ్యామ్ | కైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 7 || నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యాం అశేషలోకైకవిశేషితాభ్యామ్ | అకుంఠితాభ్యాం స్మృతిసంభృతాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 8 || నమః శి

Kanakadurgamma Temple బెజవాడ ఆలయంలో రాజద్వారం పై ఉండే ఈ పద్యం గురించి మీకు తెలుసా?

బెజవాడ ఆలయంలో రాజద్వారం పై ఉండే ఈ పద్యం గురించి మీకు తెలుసా? అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల బెద్దమ్మ, సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చినయమ్మ దన్నులో నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండెడి యమ్మ దుర్గ, మాయమ్మ, కృపాబ్ధి యిచ్చుత మహత్త్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్!! విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ తల్లి కోవెలలో ఇప్పటికీ రాజద్వారం మీద ఈ పద్యం రాసి ఉంటుంది. ఈ పద్యం పైకి ఒకలా కనపడుతుంది. మీరు తెలిసికాని, తెలియకకాని పోతనగారు వ్రాసిన పద్యములు కొన్ని నోటికి వచ్చినవి మీరు చదివినట్లయితే అవి సత్ఫలితాలనే ఇచ్చేస్తాయి. ఎందుకు అంటే మీరు కొన్ని కొన్ని చదవకూడదు. కొన్ని కొన్ని చేయకూడదు. పక్కన గురువు వుంటే తప్ప మేరువుని, శ్రీచక్రమును ఇంట్లోపెట్టి పూజ చెయ్యలేరు. అది మనవల్ల కాదు. మీరు బీజాక్షరములను ఉపాసన చెయ్యలేరు. అది కష్టం. కానీ పోతనగారు ఈ దేశమునకు బహూకరించిన గొప్ప కానుక ఆయన రచించిన భాగవత పద్యములు. ’అమ్మలనుకన్న దేవతా స్త్రీలయిన వారి మనస్సులయందు ఏ అమ్మవారు ఉన్నదో అటువంటి అమ్మని మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ - ఈ నాలుగింటికోసము నమస్కరిస్తున్నాను. అటువంటి దుర్గమ్మ మాయమ్మ. ’ఇవీ ఆయన ఈ పద్యంలో చెప్పిన విషయములు, మీరు చెయ్యలేని ఒక చాలా కష్ట

Sri Krishna Ashtakam in Telugu – శ్రీ కృష్ణాష్టకం

వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనమ్ । దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥ అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితమ్ । రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥ కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్ర నిభాననమ్ । విలసత్ కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురమ్ ॥ మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజమ్ । బర్హి పింఛావ చూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥ ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల జీమూత సన్నిభమ్ । యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥ రుక్మిణీ కేళి సంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితమ్ । అవాప్త తులసీ గంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥ గోపికానాం కుచద్వంద కుంకుమాంకిత వక్షసమ్ । శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥ శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితమ్ । శంఖచక్ర ధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥ కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ । కోటిజన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥ ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టకం || ॥ Atha Shri Krishnashtakam ॥ Vasudeva Sutam DevamKansa Chanura Mardanam। Devaki ParamanandamKrishnam Vande Jagadgurum॥1॥ Atasi Pushpa SankashamHara Nupura Shobhitam। Ratna Kankana KeyuramKrishnam Vande Jagadgurum॥2॥ Kutilal