Translate

Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram in Telugu - లక్ష్మీనరసింహ స్తోత్రం

లక్ష్మీ నరసింహ కరావలంబ స్తోత్రంశ్రీ మత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే |
యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 ||

బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత |
లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 ||

సంసారదావదహనాకరభీకరోరు-జ్వాలావళీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య |
త్వత్పాదపద్మసరసీరుహమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ ||

సంసారజాలపతితతస్య జగన్నివాస సర్వేంద్రియార్థ బడిశాగ్ర ఝషోపమస్య |
ప్రోత్కంపిత ప్రచురతాలుక మస్తకస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 4 ||

సంసారకూమపతిఘోరమగాధమూలం సంప్రాప్య దుఃఖశతసర్పసమాకులస్య |
దీనస్య దేవ కృపయా పదమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 5 ||

సంసారభీకరకరీంద్రకరాభిఘాత నిష్పీడ్యమానవపుషః సకలార్తినాశ |
ప్రాణప్రయాణభవభీతిసమాకులస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 6 ||

సంసారసర్పవిషదిగ్ధమహోగ్రతీవ్ర దంష్ట్రాగ్రకోటిపరిదష్టవినష్టమూర్తేః |
నాగారివాహన సుధాబ్ధినివాస శౌరే లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 7 ||

సంసారవృక్షబీజమనంతకర్మ-శాఖాయుతం కరణపత్రమనంగపుష్పమ్ |
ఆరుహ్య దుఃఖఫలితః చకితః దయాళో లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 ||

సంసారసాగరవిశాలకరాళకాళ నక్రగ్రహగ్రసితనిగ్రహవిగ్రహస్య |
వ్యగ్రస్య రాగనిచయోర్మినిపీడితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 9 ||

సంసారసాగరనిమజ్జనముహ్యమానం దీనం విలోకయ విభో కరుణానిధే మామ్ |
ప్రహ్లాదఖేదపరిహారపరావతార లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 10 ||

సంసారఘోరగహనే చరతో మురారే మారోగ్రభీకరమృగప్రచురార్దితస్య |
ఆర్తస్య మత్సరనిదాఘసుదుఃఖితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 11 ||

బద్ధ్వా గలే యమభటా బహు తర్జయంత కర్షంతి యత్ర భవపాశశతైర్యుతం మామ్ |
ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాళో లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 12 ||

లక్ష్మీపతే కమలనాభ సురేశ విష్ణో యజ్ఞేశ యజ్ఞ మధుసూదన విశ్వరూప |
బ్రహ్మణ్య కేశవ జనార్దన వాసుదేవ లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 13 ||

ఏకేన చక్రమపరేణ కరేణ శంఖ-మన్యేన సింధుతనయామవలంబ్య తిష్ఠన్ |
వామేతరేణ వరదాభయపద్మచిహ్నం లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 14 ||

అంధస్య మే హృతవివేకమహాధనస్య చోరైర్మహాబలిభిరింద్రియనామధేయైః |
మోహాంధకారకుహరే వినిపాతితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 15 ||

ప్రహ్లాదనారదపరాశరపుండరీక-వ్యాసాదిభాగవతపుంగవహృన్నివాస |
భక్తానురక్తపరిపాలనపారిజాత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 16 ||

లక్ష్మీనృసింహచరణాబ్జమధువ్రతేన స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ |
యే తత్పఠంతి మనుజా హరిభక్తియుక్తా-స్తే యాంతి తత్పదసరోజమఖండరూపమ్ || 17 ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం ||

Siva Shadakshari Stotram - శివ షడక్షరీ స్తోత్రమ్

శివషడక్షర స్తోత్రమ్
ఓంకారం బిన్దుసంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయన్తి యోగినః |
కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః ||౧||

నమన్తి ఋషయో దేవా నమన్త్యప్సరసాం గణాః |
నరా నమన్తి దేవేశం నకారాయ నమో నమః ||౨||

మహాదేవం మహాత్మానం మహాధ్యాన పరాయణమ్ |
మహాపాపహరం దేవం మకారాయ నమో నమః ||౩||

శివం శాన్తం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారకమ్ |
శివమేకపదం నిత్యం శికారాయ నమో నమః ||౪||

వాహనం వృషభో యస్య వాసుకిః కణ్ఠభూషణమ్ |
వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమో నమః ||౫||

యత్ర యత్ర స్థితో దేవః సర్వవ్యాపీ మహేశ్వరః |
యో గురుః సర్వదేవానాం యకారాయ నమో నమః ||౬||

షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||౭||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఉమామహేశ్వరసంవాదే శివషడక్షరస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

SIVA SHADAKsHARi STOTRAM - This is in sanskrit english


‖om om‖

onkarabindu samyuktam nityam dhyayanti yoginah |

kamadam mokshadam tasmadonkaraya namonamah ‖ 1 ‖


‖om nam‖

namanti munayah sarve namantyapsarasam gaṇah |

naraṇamadidevaya nakaraya namonamah ‖ 2 ‖


‖om mam‖

mahatatvam mahadeva priyam GYanapradam param |

mahapapaharam tasmanmakaraya namonamah ‖ 3 ‖


‖om sim‖

sivam santam sivakaram sivanugrahakaraṇam |

mahapapaharam tasmacChikaraya namonamah ‖ 4 ‖


‖om vam‖

vahanam vṛshabhoyasya vasukih kaṇṭhabhushaṇam |

vame saktidharam devam vakaraya namonamah ‖ 5 ‖


‖om yam‖

yakare samsthito devo yakaram paramam subham |

yam nityam paramanandam yakaraya namonamah ‖ 6 ‖


shadaksharamidam stotram yah paṭhecChiva sannidhau |

tasya mṛtyubhayam nasti hyapamṛtyubhayam kutah ‖


sivasiveti siveti siveti va

bhavabhaveti bhaveti bhaveti va |

harahareti hareti hareti va

bhujamanassivameva nirantaram ‖


iti srimatparamahamsa parivrajakacharya

srimacChankarabhagavatpadapujyakṛta sivashadaksharistotram sampurṇam |

Sri Bramarambika Stotram - శ్రీ భ్రమరాంబిక అష్టకంరవి సుధాకర వహ్ని లోచన రత్నకుండల భూషిణి
ప్రవిమలంబుగా మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణి
అవని జనులకు కొంగు బంగారైన దైవ శిఖామణి
శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీ గిరి భ్రమరాంబికా ||

కలియుగంబున మానవులను కల్పతరువై యుండవా
వెలయు శ్రీ గిరి శిఖరమందున విభవమై విలసిల్లవా
ఆలసింపక భక్త వరులకు అష్ట సంపద లీయావా
జిలుగు కుంకుమ కాంతిరేఖల శ్రీ గిరి భ్రమరాంబిక ||

అంగ వంగ కళింగ కాశ్మీరాంధ్ర దేశములందునన్‌
పొంగుచును వరహాల కొంకణ భూములయందునన్
రంగుగా కర్ణాట మగధ మరాఠ దేశములందునన్
శృంఖలా దేశముల వెలసిన శ్రీ గిరి భ్రమరాంబిక ||

అక్షయంబుగా కాశి లోపల అన్నపూర్ణ భవానివై
సాక్షి గణపతి కన్న తల్లివి సద్గుణావతి శాంభవి
మోక్షమొసగెడు కనకదుర్గవు మూలకారణశక్తివి
శిక్షజేతువు ఘోర భవముల శ్రీ గిరి భ్రమరాంబిక ||

ఉగ్ర లోచన వర వధూమణి యొప్పుగల్గిన భామిని
విగ్రహంబుల కెల్ల ఘనమై వెలయు శోభనాకారిణి
అగ్రపీఠమునందు వెలసిన ఆగమార్థ విచారిణి
శీఘ్రమేకని వరము లిత్తువు శ్రీ గిరి భ్రమరాంబికా ||

నిగమగోచర నీలకుండలి నిర్మలాంగి నిరంజనీ
మిగుల చక్కని పుష్పకోమలి మీననేత్ర దయానిధీ
జగతిలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన చంద్రముఖి సీమంతినీ
చిగురుటాకులవంటి పెదవుల శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా ||

సోమశేఖర పల్లవారధి సుందరీమణీ ధీమణీ
కోమలాంగి కృపాపయోనిధి కుటిలకుంతల యోగినీ
నా మనంబున పాయకుండమ నగకులేశుని నందినీ
సీమలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా ||

భూతనాథుని వామభాగము పొందుగా చేకొంటివా
ఖ్యాతిగను శ్రీశైలమున విఖ్యాతిగా నెలకొంటివా
పాతకంబుల పాఱద్రోలుచు భక్తులను చేకొంటివా
శ్వేతగిరిపై నుండి వెలసిన శ్రీగిరి భ్రమారాంబికా ||

ఎల్లవెలసిన నీదు భావము విష్ణులోకము నందున
పల్లవించును నీ ప్రభావము బ్రహ్మలోకము నందున
తెల్లముగ కైలాసమందున మూడులోకము లందున
చెల్లునమ్మ త్రిలోకవాసిని శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా ||

తరుణి శ్రీ గిరి మల్లికార్జున దైవరాయల భామినీ
కరుణతో మమ్మేలు యెప్పుడు కల్పవృక్షము భంగినీ
వరుసతో నీ యష్టకంబును వ్రాసి చదివిన వారికి
సిరులనిచ్చెద వేల్ల కాలము శ్రీ గిరి భ్రమరాంబిక ||

శ్రీ భ్రమరాంబిక అష్టకం

చాంచల్యారుణలో చనాంచిత కృపాచంద్రార్క చూడామణీం
చారుస్మేరముఖాం చరాచర జగత్సంరక్షణీ తత్పరామ్
చంచచ్చంపక నాసికాగ్ర విలసన్ముక్తమణిరంజితాం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

కస్తూరీ తిలకాంచితేందు విలసత్ప్రోధ్భాసి ఫాలస్థలీం
కర్పూర ద్రవమిశ్ర చూర్ణఖదిరాం మేధోల్ల సధ్వీషికామ్
లోలాపాంగ తరంగి తైరధీ కృపాసారైర్నతానందినీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

రాజన్మత్త మరాళ మంద గమనాం రాజీవ పత్రేక్షణాం
రాజీవ ప్రభవాది దేవమకుటాం రాజత్పదాం భోరుహామ్
రాజీవాయత మంద మండిత కుచాం రాజాధిరాజేశ్వరీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

షట్తారాం గణదీపికాం శివసతీం షడ్వైరివర్గాపహాం
షట్చక్రాంతర సంస్థితాం వరసుధాం షద్యోగినీవేష్టితామ్
షట్చక్రాంచిత పాదుకాంచిత పదాం షడ్భావగాషోడశీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

శ్రీనాధాత్కృత పాలిత త్రిభువనాం శ్రీచక్ర సంచారిణీం
ఙ్ణానాసక్తమనోజ యౌవనల సద్గంధర్వ కన్యావృతామ్
దీనానామతివేగ భాగ్యజననీం దివ్యాంబరాలంకృతాం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

లావణ్యాధిక భూషితాంగ లతికాం, లాక్షారసద్రాగిణీం
సేవాయాత సమస్త దేవవనితాం సీమంతభూషాన్వితామ్
భావోల్లాస వశీకృత ప్రియతమాం భాండాసురచ్చేదినీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

ధన్య స్సోమవిభావనీయ చరితాం ధారాధర శ్యామలాం
మున్యారాధన మేదినీం సుమవతాం ముక్తి ప్రదానవ్రతామ్
కన్యా పూజనసుప్రసన్న హృదయాం కాంచీల సన్మధ్యమాం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

కర్పూర అగరు కుంకుమాంకిత కుచాం కర్పూరవర్ణాస్థితాం
కష్టోత్కృష్ట నికృష్ట కర్మ దహనాం కామేశ్వరీ కామినీమ్
కామాక్షిం కరుణారసార్ద్ర హృదయాం కల్పాంతరస్థాయినీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

గాయత్రీం గరుడధ్వజాం గగనగాం గాంధర్వగానప్రియాం
గంభీరాం గజగామినీం గిరిసుతాం గంధాక్షతాలంకృతామ్
గంగా గౌతమ గర్గసన్నుతపదాం గాం గౌతమీం గోమతీం
శ్రీశైల స్థల వాసినీం భగవతీం శ్రీ మాతరం భావయే

Shivashtakam - శివాష్టకమ్

॥ శివాష్టకమ్ ॥శివాయ నమః ||

శివ అష్టకమ్

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానన్దభాజమ్ |
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౧||

గలే రుణ్డమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలమ్ |
జటాజూటగఙ్గోత్తరఙ్గైర్విశాలం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౨||

ముదామాకరం మణ్డనం మణ్డయన్తం మహామణ్డలం భస్మభూషాధరం తమ్ |
అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౩||

తటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశమ్ |
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౪|

గిరీన్ద్రాత్మజాసఙ్గృహీతార్ధదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదా సన్నిగేహమ్ |
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్వన్ద్యమానం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౫||

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానమ్ |
బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రధానం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౬||

శరచ్చన్ద్రగాత్రం గుణానన్దపాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ |
అపర్ణాకళత్రం చరిత్రం విచిత్రం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౭||

హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం భవం వేదసారం సదా నిర్వికారమ్ |
శ్మశానే వసన్తం మనోజం దహన్తం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే ||౮||

స్తవం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణేః పఠేత్సర్వదా భర్గభావానురక్తః |
స పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రం కళత్రం విచిత్రైః సమారాద్య మోక్షం ప్రయాతి ||౯||

ఇతి శ్రీశివాష్టకం సంపూర్ణమ్ ||

Sri Vishnu Shatanama Stotram Telugu Lyrics - శ్రీ విష్ణు శతనామస్తోత్రం

॥ శ్రీవిష్ణోః శతనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీ గణేశాయ నమః ।
నారద ఉవాచ ।
ఓం వాసుదేవం హృషీకేశం వామనం జలశాయినమ్ ।
జనార్దనం హరి కృష్ణం శ్రీవక్షం గరుడధ్వజమ్ ॥ ౧ ॥

వారాహం పుణ్డరీకాక్షం నృసింహం నరకాన్తకమ్ ।
అవ్యక్తం శాశ్వతం విష్ణుమనన్తమజమవ్యయమ్ ॥ ౨ ॥

నారాయణం గదాధ్యక్షం గోవిన్దం కీర్తిభాజనమ్ ।
గోవర్ధనోద్ధరం దేవం భూధరం భువనేశ్వరమ్ ॥ ౩ ॥

వేత్తారం యజ్ఞపురుషం యజ్ఞేశం యజ్ఞవాహకమ్ ।
చక్రపాణిం గదాపాణిం శఙ్ఖపాణిం నరోత్తమమ్ ॥ ౪ ॥

వైకుణ్ఠం దుష్టదమనం భూగర్భం పీతవాససమ్ ।
త్రివిక్రమం త్రికాలజ్ఞం త్రిమూర్తిం నన్దికేశ్వరమ్ ॥ ౫ ॥

రామం రామం హయగ్రీవం భీమం రౌద్రం భవోద్భవమ్ ।
శ్రీపతిం శ్రీధరం శ్రీశం మఙ్గలం మఙ్గలాయుధమ్ ॥ ౬ ॥

దామోదరం దమోపేతం కేశవం కేశిసూదనమ్ ।
వరేణ్యం వరదం విష్ణుమానన్దం వసుదేవజమ్ ॥ ౭ ॥

హిరణ్యరేతసం దీప్తం పురాణం పురుషోత్తమమ్ ।
సకలం నిష్కలం శుద్ధం నిర్గుణం గుణశాశ్వతమ్ ॥ ౮ ॥

హిరణ్యతనుసఙ్కాశం సూర్యాయుతసమప్రభమ్ ।
మేఘశ్యామం చతుర్బాహుం కుశలం కమలేక్షణమ్ ॥ ౯ ॥

జ్యోతీరూపమరూపం చ స్వరూపం రూపసంస్థితమ్ ।
సర్వజ్ఞం సర్వరూపస్థం సర్వేశం సర్వతోముఖమ్ ॥ ౧౦ ॥

జ్ఞానం కూటస్థమచలం జ్ఞానదం పరమం ప్రభుమ్ ।
యోగీశం యోగనిష్ణాతం యోగినం యోగరూపిణమ్ ॥ ౧౧ ॥

ఈశ్వరం సర్వభూతానాం వన్దే భూతమయం ప్రభుమ్ ।
ఇతి నామశతం దివ్యం వైష్ణవం ఖలు పాపహమ్ ॥ ౧౨ ॥

వ్యాసేన కథితం పూర్వం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ।
యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ స భవేద్వైష్ణవో నరః ॥ ౧౩ ॥

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా విష్ణుసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ।
చాన్ద్రాయణసహస్రాణి కన్యాదానశతాని చ ॥ ౧౪ ॥

గవాం లక్షసహస్రాణి ముక్తిభాగీ భవేన్నరః ।
అశ్వమేధాయుతం పుణ్యం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః ॥ ౧౫ ॥

। ఇతి శ్రీవిష్ణుపురాణే విష్ణుశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।Shri Hanuman chalisa - శ్రీహనుమాన్ -చాలీసా


 శ్రీమద్గోస్వామీ-తులసీదాసజీ అవధీ భాషాయాం విరచితం


||శ్రీహనుమాన్-చాలీసా||

దోహా

శ్రీ గురు చరన సరోజ రజ నిజమను ముకురు సుధారి |
బరనఊ రఘుబర బిమల జసు జో దాయకు ఫల చారి ||
బుద్ధిహీన నను జానికే సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేస బికార్ ||

ధ్యానమ్

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్ ||
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్త కాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

చౌపాఈ

జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేఊ సాజై || 5||

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 8||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహిం దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జరావా || 9 ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉర లాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాఈ |
తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాఈ || 12 ||

సహస వదన తుమ్హరో జాస గావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

జమ(యమ) కుబేర దిగపాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భఏ సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||

ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకట తేం(సేం) హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరధ జో కోఇ లావై |
సోఈ అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ఠసిద్ధి నౌ(నవ) నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘువర పురజాఈ |
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాఈ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరఈ |
హనుమత సేఇ సర్వ సుఖ కరఈ || 35 ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాఈ |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాఈ || 37 ||

జో శత వార పాఠ కర కోఈ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోఈ || 38 ||

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||
సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాఈ సబ సంతనకీ జయ |దోహా

|| ఇతి శ్రీమద్గోస్వామీతులసీదాసజీ అవధీ భాషాయాం విరచితం శ్రీహనుమాన చాలీసా||