Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2021

Sri Kanakadhara Stotram - శ్రీ కనకధారా స్తోత్రం

Kanakadhara Stotram in Telugu – కనకధారా స్తోత్రం కనకధారా అంటే “బంగారం” (కనక) యొక్క “ప్రవాహం” (ధారా). కనకధారా స్తోత్రం పురాణ హిందూ సాధువు మరియు తత్వవేత్త శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులు సంస్కృతంలో స్వరపరచిన ఒక శ్లోకం (స్తోత్రం). ఇందులో లక్ష్మీ దేవిని స్తుతించే 21 చరణాలు ఉన్నాయి. లక్ష్మీ దేవి మాత్రమే ఒకరి విధిని లేదా అదృష్టాన్ని మార్చగలదు. కానకధార స్తోత్రాన్ని జపించండి, మీ అదృష్టాన్ని పెంపొందించుకోండి. వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం | అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః ‖ 1 ‖ ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః ‖ 2 ‖ ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందం ఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రం | ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః ‖ 3 ‖ బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి | కామప్రదా భగవతోఽపి కటాక్షమాలా కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయా యాః ‖ 4 ‖ కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః

Sri Karthaveeryarjuna Dwadasa Nama Stotram | శ్రీ కార్తవీర్యార్జున ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

శ్రీ కార్తవీర్యార్జున ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Karthaveeryarjuna Dwadasa Nama Stotram) కార్తవీర్యార్జునోనామ రాజ బాహుసహస్రవాన్ తస్య స్మరణ మాత్రేణ గతం నష్టం చ లభ్యతే || 1 || కార్తవీర్యః ఖలద్వేషీ కృతవీర్యసుతో బలీ సహస్రబాహు శత్రుఘ్నో రక్తవాసా ధనుర్దరః || 2 || రక్తగంధో రక్తమాల్యో రాజాస్మర్తుర బీష్టదః ద్వాదశైతాని నామాని కార్తవీరస్య యః పఠేత్ || 3 || సంపదస్తత్ర జాయంతే జనస్తత్ర వశం గతః ఆనయత్యాశు దూరస్తం క్షేమలాభయుతం ప్రియం || 4 || సహస్రబాహుసశరం మహితం సచాపం రక్తాంభరం రక్తకిరీటకుండలం చోరది దుష్టభయ నాశం ఇష్ట తం ధ్యాయేత్ మహాబల విజ్రుంభీత కార్తవీర్యం యయ స్మరణ మాత్రేణ సర్వదుఖఃక్షయో భవేత్ యన్నామాని మహావీర్యార్జునః క్రుతవీర్యవాన్ హైహయాధిపతేః స్తోత్రం సహస్రావృత్తికారితం వాంచితార్ధప్రదం సృణాం స్వరాజ్యం సుకృతం యది ఇతి శ్రీ కార్తవీర్యార్జున ద్వాదశ నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం శ్రీ కార్తవీర్యార్జున స్తోత్రం కార్తవీర్యార్జునుడు శాపవశమున చేతులు లేకుండా జన్మించాడు. గొప్ప తపస్సుచేసి, దత్తాత్రేయుని ప్రసన్నము చేసుకొని, వెయ్యి చేతులను పొంది మహావీరుడైనాడు. దత్తాత్రేయ మహర్షి కి పరమ భక్తుడు. ఇతని రాజధాని వింధ్య పర్వతముల వద్

Runa Vimochana Angaraka Stotram – ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రం

  Runa Vimochana Angaraka Stotram – ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని వినినా.. పఠించినా ఋణ బాధలు తొలగిపోతాయి.... ఋణం అంటే కేవలం ధనాన్ని అప్పుగా తీసుకుంటే వచ్చేది మాత్రమే కాదు... మనకు వేర్వేరు విధాలుగా ఋణాను బంధాల రూపంలోనో లేక వేరొక కంటికి కనపడని రూపంలో ఋణం అనేది ఉండవచ్చు.... ఇది మనను ఎంత బాధిస్తుందంటే ఎంత సంపాదించినా మనస్సుకు శాంతి అనేది ఉండదు.. అందుకే ఈ ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే తప్పక ఉపశమనం లభిస్తుంది... స్కంద ఉవాచః ఋణగ్రస్తనరాణాం తు ఋణముక్తిః కథం భవేత్ బ్రహ్మోవాచః వక్ష్యే హం సర్వ లోకానాం – హితార్థం హితకామదం శ్రీ మదంగారక స్తోత్రమహామంత్రస్య – గౌతమ ఋషిః – అనుష్ఠుప్ ఛందః అంగారకో దేవతా మమ ఋణవిమోచనార్థే జపే వినియోగః ధ్యానమ్ : రక్త మాల్యాంబర ధరః శూల శక్తి గదాధరః I చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చధరా సుతః II మంగళో భూమి పుత్రశ్చ ఋణహర్తా కృపాకరః I ధరాత్మజః కుజో బౌమో భూమిజో భూమి నందనః II అంగారకో యమశ్చైవ సర్వ రోగాపహారకః I స్రష్టా కర్తాచ హర్తాచ సర్వదేవైశ్చ పూజితః II ఏతాని కుజ నామాని నిత్యం యః ప్రయతః పఠేత్ I ఋణం నజాయతే తస్య ధనం ప్రాప్నోత్యసంశయః II అంగారక మహీపుత్ర భగవన్ భక్తవత్సల I నమోస

Mahishasura Mardini Stotram | శ్రీ మహిషాసుర మర్ధిని స్తోత్రం

Mahishasura Mardini Stotram | శ్రీ మహిషాసుర మర్ధిని స్తోత్రం అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతే; గిరివర వింధ్య-శిరో‌உధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే | భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే; జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 1 || సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతే; త్రిభువన-పోషిణి శంకర-తోషిణి కల్మష-మోషిణి ఘోషరతే | దనుజ-నిరోషిణి దితిసుత-రోషిణి దుర్మద-శోషిణి సింధుసుతే; జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 2 || అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన-ప్రియవాసిని హాసరతే; శిఖరి-శిరోమణి తుఙ-హిమాలయ-శృంగనిజాలయ-మధ్యగతే | మధుమధురే మధు-కైతభ-గంజిని కైతభ-భంజిని రాసరతే; జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 3 || అయి శతఖండ-విఖండిత-రుండ-వితుండిత-శుండ-గజాధిపతే; రిపు-గజ-గండ-విదారణ-చండపరాక్రమ-శౌండ-మృగాధిపతే | నిజ-భుజదండ-నిపాటిత-చండ-నిపాటిత-ముండ-భటాధిపతే; జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || 4 || అయి రణదుర్మద-శత్రు-వధోదిత-దుర్ధర-నిర్జర-శక్తి-భృతే; చతుర-విచార-ధురీణ-మహాశయ-దూత-కృత-ప్రమథాధిపతే | దురిత-దురీహ-దురాశయ-దుర్మతి-