Translate

Nithya Parayana Slokas - నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు


 ప్రభాత శ్లోకం:

కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ: కరమధ్యే సరస్వతీ |
కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ||

ప్రభాత భూమి శ్లోకం:
సముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తవ మండలే |
విష్ణుపత్ని సమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ||

సూర్యోదయ శ్లోకం:
బ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |
సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తించ దివాకరమ్ ||

స్నాన శ్లోకం:
గంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ |
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||

భస్మ ధారణ శ్లోకం:
శ్రీకరం చ పవిత్రం చ శోక నివారణమ్ |
లోకే వశీకరం పుంసాం భస్మం త్ర్యైలోక్య పావనమ్ ||

భోజనపూర్వ శ్లోకం: (అంటే భోజనానికి ముందు)
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవి: బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ |
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన: ||
అహం వైశ్యానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహ - మాశ్రిత: |
ప్రాణాపాన సమాయుక్త: పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ||
త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే |
గృమాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వర ||

భోజనానంతర శ్లోకం: (పూర్తయినా తరువాయి)
అగస్త్యం వైనతేయం చ శమీం చ బడబాలనమ్ |
ఆహార పరిణామార్థం స్మరామి చ వృకోదరమ్ ||

సంధ్యా దీప దర్శన శ్లోకం:
దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహమ్ |
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపం నమోఁస్తుతే ||

నిద్రా శ్లోకం:
రామం స్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరమ్ |
శయనే య: స్మరేన్నిత్యమ్ దుస్వప్న - స్తస్యనశ్యతి ||

కార్య ప్రారంభ శ్లోకం:
వక్రుతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ: |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ||

హనుమ స్తోత్రం:
మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం పరిష్టమ్ |
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా సమామి ||
బుద్ధిర్భలం యశొధైర్యం నిర్భయత్వ - మరోగతా |
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం హనుమత్ - స్మరణాద్ - భవేత్ ||

శ్రీరామ స్తోత్రం:
శ్రీ రామ రామ రామేతీ రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే

గణేశ స్తోత్రం:
శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్ణిశమ్ |
అనేకదంతం భక్తానా - మేకదంత - ముపాస్మహే ||

శివ స్తోత్రం:
త్ర్యం’బకం యజామహే సుగంధిం పు’ష్టివర్ధినమ్ |
ఉర్వారుకమి’ వ బంధ’ నాన్ - మృత్యో’ర్ - ముక్షీయమాఁ మృతా’’త్ ||

గురు శ్లోకం:
గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు: గురుర్దేవో మహేశ్వర: |
గురు: సాక్షాత్ పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురువే నమ: ||

సరస్వతీ శ్లోకం:
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ |
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ||
యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా |
యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా ||
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్ - దేవై: సదా పూజితా |
సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ||

లక్ష్మీ శ్లోకం:
లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీమ్ |
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ ||
శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరమ్ |
త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ ||

శ్రీ వేంకటేశ్వర శ్లోకం:
శ్రియ: కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేఁర్థినామ్ |
శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ||

దేవీ శ్లోకమ్:
సర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ||

దక్షిణామూర్తి శ్లోకం:
గురువే సర్వలోకానాం భిషజే భివరోగినామ్ |
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమ: ||

అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం:
అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతేఁహర్నిశం మయా |
దాసోఁయ మితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర ||
కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |
విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్దే శ్రీ మహాదేవ శంభో ||
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే: స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||

విశేష మంత్రాలు:
పంచాక్షరి  "ఓం నమశ్శివాయ"
అష్టాక్షరి  "ఓం నమో నారాయణాయ"
ద్వాదశాక్షరి  "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ"

సనాతన ధర్మస్య రక్షిత రక్షతః

సర్వేజనాః సుఖినోభవంతు! శుభమస్తు!!
గోమాతను పూజించండి, గోమాతను సంరక్షించండి.
Previous
Next Post »
0 Komentar