Translate

Sri Bhuvaneshwari Kavacham (Trailokya Mangalam) - శ్రీ భువనేశ్వరీ కవచం (త్రైలోక్యమంగళం)

శ్రీ గణేశాయ నమః

దేవ్యువాచ

దేవేశ భువనేశ్వర్యా యా యా విద్యాః ప్రకాశితాః
శ్రుతాశ్చాధిగతాః సర్వాః శ్రోతుమిచ్ఛామి సాంప్రతం 1

త్రైలోక్యమంగలం నామ కవచం యత్పురోదితం
కథయస్వ మహాదేవ మమ ప్రీతికరం పరం 2

ఈశ్వర ఉవాచ
శృణు పార్వతి వక్ష్యామి సావధానావధారయ
త్రైలోక్యమంగలం నామ కవచం మంత్రవిగ్రహం 3

సిద్ధవిద్యామయం దేవి సర్వైశ్వర్యసమన్వితం
పఠనాద్ధారణాన్మర్త్యస్త్రైలోక్యైశ్వర్యభాగ్భవేత్ 4

ఓం అస్య శ్రీభువనేశ్వరీత్రైలోక్యమంగలకవచస్య శివ ఋషిః ,
విరాట్ ఛందః , జగద్ధాత్రీ భువనేశ్వరీ దేవతా ,
ధర్మార్థకామమోక్షార్థే జపే వినియోగః
హ్రీం బీజం మే శిరః పాతు భువనేశీ లలాటకం
ఐం పాతు దక్షనేత్రం మే హ్రీం పాతు వామలోచనం 1

శ్రీం పాతు దక్షకర్ణం మే త్రివర్ణాత్మా మహేశ్వరీ
వామకర్ణం సదా పాతు ఐం ఘ్రాణం పాతు మే సదా 2

హ్రీం పాతు వదనం దేవి ఐం పాతు రసనాం మమ
వాక్పుటా చ త్రివర్ణాత్మా కంఠం పాతు పరాత్మికా 3

శ్రీం స్కంధౌ పాతు నియతం హ్రీం భుజౌ పాతు సర్వదా
క్లీం కరౌ త్రిపుటా పాతు త్రిపురైశ్వర్యదాయినీ 4

ఓం పాతు హృదయం హ్రీం మే మధ్యదేశం సదావతు
క్రౌం పాతు నాభిదేశం మే త్ర్యక్షరీ భువనేశ్వరీ 5

సర్వబీజప్రదా పృష్ఠం పాతు సర్వవశంకరీ
హ్రీం పాతు గుహ్యదేశం మే నమోభగవతీ కటిం 6

మాహేశ్వరీ సదా పాతు శంఖినీ జానుయుగ్మకం
అన్నపూర్ణా సదా పాతు స్వాహా పాతు పదద్వయం 7

సప్తదశాక్షరా పాయాదన్నపూర్ణాఖిలం వపుః
తారం మాయా రమాకామః షోడశార్ణా తతః పరం 8

శిరఃస్థా సర్వదా పాతు వింశత్యర్ణాత్మికా పరా
తారం దుర్గే యుగం రక్షిణీ స్వాహేతి దశాక్షరా 9

జయదుర్గా ఘనశ్యామా పాతు మాం సర్వతో ముదా
మాయాబీజాదికా చైషా దశార్ణా చ తతః పరా 10

ఉత్తప్తకాంచనాభాసా జయదుర్గాఽఽననేఽవతు
తారం హ్రీం దుం చ దుర్గాయై నమోఽష్టార్ణాత్మికా పరా  11

శంఖచక్రధనుర్బాణధరా మాం దక్షిణేఽవతు
మహిషామర్ద్దినీ స్వాహా వసువర్ణాత్మికా పరా 12

నైరృత్యాం సర్వదా పాతు మహిషాసురనాశినీ
మాయా పద్మావతీ స్వాహా సప్తార్ణా పరికీర్తితా 13

పద్మావతీ పద్మసంస్థా పశ్చిమే మాం సదాఽవతు
పాశాంకుశపుటా మాయో స్వాహా హి పరమేశ్వరి 14

త్రయోదశార్ణా తారాద్యా అశ్వారుఢాఽనలేఽవతు
సరస్వతి పంచస్వరే నిత్యక్లిన్నే మదద్రవే 15

స్వాహా వస్వక్షరా విద్యా ఉత్తరే మాం సదాఽవతు
తారం మాయా చ కవచం ఖే రక్షేత్సతతం వధూః 16

హూఀ క్షేం హ్రీం ఫట్ మహావిద్యా ద్వాదశార్ణాఖిలప్రదా
త్వరితాష్టాహిభిః పాయాచ్ఛివకోణే సదా చ మాం 17

ఐం క్లీం సౌః సతతం బాలా మూర్ద్ధదేశే తతోఽవతు
బింద్వంతా భైరవీ బాలా హస్తౌ మాం చ సదాఽవతు 18

ఇతి తే కథితం పుణ్యం త్రైలోక్యమంగలం పరం
సారాత్సారతరం పుణ్యం మహావిద్యౌఘవిగ్రహం 19

అస్యాపి పఠనాత్సద్యః కుబేరోఽపి ధనేశ్వరః
ఇంద్రాద్యాః సకలా దేవా ధారణాత్పఠనాద్యతః 20

సర్వసిద్ధిశ్వరాః సంతః సర్వైశ్వర్యమవాప్నుయుః
పుష్పాంజల్యష్టకం దద్యాన్మూలేనైవ పృథక్ పృథక్ 21

సంవత్సరకృతాయాస్తు పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్
ప్రీతిమన్యోఽన్యతః కృత్వా కమలా నిశ్చలా గృహే 22

వాణీ చ నివసేద్వక్త్రే సత్యం సత్యం న సంశయః
యో ధారయతి పుణ్యాత్మా త్రైలోక్యమంగలాభిధం 23

కవచం పరమం పుణ్యం సోఽపి పుణ్యవతాం వరః
సర్వైశ్వర్యయుతో భూత్వా త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ 24

పురుషో దక్షిణే బాహౌ నారీ వామభుజే తథా
బహుపుత్రవతీ భూయాద్వంధ్యాపి లభతే సుతం 25

బ్రహ్మాస్త్రాదీని శస్త్రాణి నైవ కృంతంతి తం జనం
ఏతత్కవచమజ్ఞాత్వా యో భజేద్భువనేశ్వరీం
దారిద్ర్యం పరమం ప్రాప్య సోఽచిరాన్మృత్యుమాప్నుయాత్  26

 ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే దేవీశ్వర సంవాదే
త్రైలోక్యమంగలం నామ భువనేశ్వరీకవచం సంపూర్ణం
Previous
Next Post »
0 Komentar