ఈ దేశానికి ఇప్పుడెందుకు ఆరోగ్యము చాలా అవసరమని తెలుస్తున్నది.అందుకు మన హిందూ ధర్మం ప్రకారంగా ఉదయాన్నే సూర్య నమస్కారం లు చేస్తే భక్తికి భక్తి ఆరోగ్యనికి ఆరోగ్యం…. మనకు కంటికి కనిపించే పరమ పవిత్రమైన సూర్యనారాయణ కు దగ్గర ఆవుతాము.
..

 
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!